General Election

Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 1, 2021 General Election Ballot is Friday, February 12, 2021 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 13, 2021. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Tuesday, February 16, 2021.

Fecha Límite para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 1 de mayo de 2021 es el viernes 12 de febrero de 2021 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 13 de enero de 2021. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el martes 16 de febrero de 2021.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 1 tháng Năm, 2021 là từ thứ Tư, ngày 13 tháng Một, 2021 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 12 tháng Hai, 2021. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Ba, ngày 16 tháng Hai, 2021.

申報參選截止日期

申報2021年5月1日普通選舉參選申請的截止日期為2021年2月12日下午5:00。可申報申請的第一天為2021年1月13日(週三)。提交海選聲明的最後日期是2021年2月16日(週二)。


Requirements for Filing for Candidacy

Please contact Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s May 1, 2021 Directors Election or would like to request a candidate package. You can contact Kathryn Cain of RBAP by phone at (713) 237-1221 or by email at kcain@rbaplaw.com.

Requisitos para Presentar la Candidatura

Comuníquese con Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores del 1 de mayo de 2021 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Kathryn Cain de RBAP llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a kcain@rbaplaw.com.

Yêu Cầu Nộp đơn Tranh Cử

Vui lòng liên lạc Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đốc ngày 1 tháng Năm, 2021 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên. Quý vị có thể liên lạc với cô Kathryn Cain công ty RBAP qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại kcain@rbaplaw.com.

申報參選要求

如果您對本區 2021年5月1日董事 選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC聯絡。您可以透過電話(713)237-1221或發送電子郵件至 kcain@rbaplaw.com與RBAP的 Kathryn Cain 聯絡。


Qualifications for Office

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos Para Postularse Para un Cargo

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Tiêu Chuẩn Diều Kiện Dảm Trách Chức Vụ

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

任職資格

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。